સ્પૉટ એડમિશન કાઉન્સેલિંગ ની પ્રક્રિયા ના અંતે મેડિકલ પીજી (MD/MS/Diploma) કોર્સમાં 17 બેઠકો પર પ્રવેશ ફાળવવામાં આવેલ છે જયારે 175 બેઠકો ખાલી રહેલ છે. તેમજ ડેન્ટલ પીજી (MDS) કોર્સ ની પ્રવેશ પ્રક્રિયાના અંતે ડેન્ટલ પીજી (MDS) કોર્સ માં કુલ 52 બેઠકો ખાલી રહેલ છે. આ ખાલી પડેલ બેઠકો જે-તે સંસ્થાને પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા સુપરત કરવામાં આવી છે. આ બેઠકો જે-તે સંસ્થા NEET-PG 2019 ના ઓલ ઇન્ડિયા મેરીટ મુજબ ભરી શકશે.Spot Admission

As per the recent instructions regarding lowering of cut-off marks for (MD/MS/DIPLOMA) NEET-2019 eligibility, ACPPGMEC is going to conduct one more spot counseling (MD/MS/DIPLOMA) round for the students on 15.05.2019, who are becoming NEET-2019 eligible after lowering of cut-off marks. So, all SFI/Govt. colleges are instructed to do not arrange any admission process for vacant seats of your institute till further instructions from ACPPGMECતા. 08/05/2019 ના રોજ અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ ખાતે ડેન્ટલ MDS પીજી કોર્સ ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. આથી, પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા ડેન્ટલ પીજી કોર્સ ના એડમિશન માં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહિ કે કોઈ પણ પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે નહિ.


તા. 06/05/2019 ના રોજ અત્રેની પ્રવેશ સમિતિ ખાતે મેડિકલ MD/MS/Diploma પીજી કોર્સ ની પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવે છે. આથી, પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા મેડિકલ પીજી કોર્સ ના એડમિશન માં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહિ કે કોઈ પણ પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે નહિ.
Revised Dental Merit list after reducing cutoff (30-Apr-2019 7:45 PM)MDS NEW REGISTRATION DUE TO REVISED CUT-OFF/ELIGIBILITY
 • ADVERTISEMENT FOR PIN PURCHASE AND ONLINE REGISTRATION FOR REVISED CUT-OFF/ELIGIBILITY OF MDS - NEET-2019
 • NEET-MDS-2019 નાં Revised Cut-off Cum Score Card અન્વયે લાયક થયેલ ઉમેદવારો જ સેકટર-૨૧, ગાંધીનગર ખાતે આવેલ એક્સીસ બેંકની શાખામાં રૂ.૨૦૦૦/- ચૂકવી પીન ખરીદી કરીને તા.:૨૫/૦૪/૨૦૧૯ બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક થી તા.:૨૭/૦૪/૨૦૧૯ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક સુધી નવું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે. તમામ નવા રજીસ્ટર થયેલ ઉમેદવારોએ ફક્ત ગાંધીનગર નાં હેલ્પ સેન્ટર ખાતે તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૯ અને ૩૦/૦૪/૨૦૧૯ નાં રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાક થી સાંજે ૦૩:૩૦ કલાક સુધી અસલ પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી અને નકલ જમા કરાવવાની રહેશે. ત્યારબાદ જ મેરીટમાં સમાવેશ થશે. તમામ નવા રજીસ્ટ્રેશન કરેલ ઉમેદવારો નું બીજું મેરીટ લીસ્ટ બનાવવામાં આવશે અને તમામ ઉમેદવારો પ્રવેશ સમિતિનાં મોપ-અપ રાઉન્ડમાં ભાગ લઇ શકશે.
  જે ઉમેદવાર એ અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય અને cutoff ના કારણે મેરીટ માં સમાવેશ થયેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારો એ ફરી થી રજીસ્ટ્રેશન કરવા ની જરૂર નથી.
 • MDS Revised Cutoff - NEET-2019

LATEST SECOND ROUND INFORMATION

SEAT MATRIX INFORMATION

SECOND ROUND INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR ADMISSION CANCELLATION

First Round Result

 • Instruction for 1st Round of Counselling
 • List of Branches of Axis Bank - PG (2019-20)
 • Online payment of tuition fees can be done today (i.e. 05/04/2019) while payment of tuition fees at branches of Axis Bank approved by ACPUGMEC/ACPPGMEC during banking hours will start from Monday (i.e. 08/04/2019).
 • If any candidate not able to confirm their allotted admission -
  (i) paid tuition fess but not reported at help center;
  (ii) neither paid tuition fees nor reported at help center – of 1st Round of ACPPGMEC, still the candidate will be eligible to take part in further rounds of ACPPGMEC. The candidate will not be offered allotted admission of 1st Round again in any subsequent round of counseling. Also, the candidate will not be offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment process of 1st Round in any subsequent round of counseling.

IMPORTANT INSTRUCTIONS (UPDATED ON 08-APR-2019)
 • To confirm the allotted admission of 1st Round of ACPPGMEC: (i) Pay the tuition fees in at designated branches of Axis Bank / Online Payment → (ii) Submit the Original Documents at Appointed Help Center → (iii) Take Admission Order. These candidates are eligible to take part in 2nd round of ACPPGMEC. [ACPPGMEC ના પ્રથમ રાઉન્ડ ના ફાળવેલ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવા માટે: (i) એક્સિસ બૅન્ક ની નિયુક્ત શાખાઓમાં / ઓનલાઈન ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી → (ii) અપોઈન્ટમેન્ટ લીધેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા → (iii) એડમિશન ઓર્ડર લેવો. આવા ઉમેદવારો ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે લાયક છે.]
 • If candidate do not want to confirm the allotted admission of 1st Round of ACPPGMEC, do not pay the tuition fees nor submit the Original Documents. The allotted admission will be cancelled automatically. These candidates are also eligible to take part in 2nd round of ACPPGMEC. [જો ઉમેદવાર ACPPGMEC ના પ્રથમ રાઉન્ડમાં ફાળવેલ એડમિશન કન્ફર્મ કરવા માંગતા નથી, તો ટ્યુશન ફી ભરશો નહીં અને અસલ પ્રમાણપત્રો પણ જમા કરાવશો નહીં. આ ફાળવેલ પ્રવેશ આપમેળે રદ થશે. આવા ઉમેદવારો પણ ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે લાયક છે.]
 • If any candidate not able to confirm their allotted admission – (i) paid tuition fees but not reported at help center; (ii) neither paid tuition fees nor reported at help center – of 1st Round of ACPPGMEC, the allotted admission of 1st Round will be cancelled automatically. These candidates are also eligible to take part in 2nd round of ACPPGMEC. [જો કોઈ ઉમેદવાર તેમના ફાળવેલ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરી શકતા નથી - (i) ટ્યુશન ફી ભરેલ છે પણ હેલ્પ સેન્ટર પર રીપોર્ટીંગ કરતા નથી; (ii) ટ્યુશન ફી પણ ભરતા નથી અને હેલ્પ સેન્ટર પર રીપોર્ટીંગ કરતા નથી; તો આવા ઉમેદવાર નો પ્રથમ રાઉન્ડમાં ફાળવેલ પ્રવેશ આપમેળે રદ થશે. અને આવા ઉમેદવારો પણ ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે લાયક છે.]
 • If any candidate cancels his/her admission of 1st Round of ACPPGMEC, these candidates are also eligible to take part in 2nd round of ACPPGMEC. [જો કોઈ ઉમેદવાર ACPPGMEC ના પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ રદ કરાવે છે, તો આવા ઉમેદવારો પણ ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે લાયક છે.]
 • According to Rule No. 12 (viii) (Merit Closure Rule) of PG Admission Rules-2018, in 2nd round, the candidate will not be offered admission on the seats available according to his/her merit in allotment process of 1st Round. [પી.જી. પ્રવેશ નિયમો, 2018, ના નિયમ નંબર 12 (viii) (મેરીટ ક્લોઝર નિયમ) મુજબ, ઉમેદવારને પ્રથમ રાઉન્ડની ફાળવણી પ્રક્રિયામાં તેમના મેરીટ અનુસાર ઉપલબ્ધ બેઠકો પર બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં.]
 • If candidate take part in 2nd round of ACPPGMEC and his/her admission get upgraded than his/her admission of 1st round will be cancelled automatically. The candidate has to report at the help center for confirmation of admission of 2nd round (to get Admission Order of 2nd Round) after payment of difference of tuition fees. Otherwise allotted admission of 2nd round also will be automatically cancelled. If candidate do not want to confirm the allotted admission of 2nd Round of ACPPGMEC, do not pay the difference of tuition fees nor take admission order of 2nd round. The allotted admission of 2nd round will be cancelled automatically. The tuition fees paid in 1st round will be refunded in month of June. [જો ઉમેદવાર ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લે છે અને તેમનો પ્રવેશ અપગ્રેડ થાય તો પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ આપમેળે રદ થશે. ઉમેદવારે બીજા રાઉન્ડની એડમિશન કન્ફર્મ કરવા માટે (બીજી રાઉન્ડ નો એડમિશન ઓર્ડર મેળવવા) ટ્યુશન ફીના તફાવતના ચુકવણી પછી હેલ્પ સેંટર પર રીપોર્ટીંગ કરવું પડશે. નહિંતર, બીજા રાઉન્ડનો ફાળવેલ પ્રવેશ પણ આપોઆપ રદ થઈ જશે. જો બીજા રાઉન્ડનો પ્રવેશ કન્ફર્મ ન કરાવવો હોય તો ઉમેદવારે તફાવતની ટ્યુશન ફી ભરવી જરૂરી નથી કે બીજા રાઉન્ડ નો એડમિશન ઓર્ડર લેવો પણ જરૂરી નથી. બીજા રાઉન્ડનો ફાળવેલ પ્રવેશ આપોઆપ રદ થઈ જશે. આવા ઉમેદવાર ની પ્રથમ રાઉન્ડમાં ભરેલ ટ્યુશન ફી જૂન મહિનામાં પરત આપવામાં આવશે.]
 • If candidate take part in 2nd round of ACPPGMEC and his/her admission does not get upgraded than his/her admission of 1st round will be continued. [જો ઉમેદવાર ACPPGMEC ના બીજા રાઉન્ડમાં ભાગ લે છે અને તેમનો પ્રવેશ અપગ્રેડ થતો નથી તો પ્રથમ રાઉન્ડ નો પ્રવેશ ચાલુ રહેશે.]

Home - About Us

The Government of Gujarat, in the Legislative Assembly has passed an act, Act No.3 of 2008 called “Gujarat Professional Educational Medical Colleges or Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2007” to make special provision for regulation of admission in the Professional Medical educational courses in the State and fixation of fees in such colleges or institutions and for matter connected therewith. As per the powers conferred to State Government, in Section 20(1) of the said Act, the Government of Gujarat, by way of a notification had constituted “Admission Committee for Professional Post Graduate Medical Educational Courses (ACPPGMEC)” to regulate the admission of candidates to the Professional MD/MS/Diploma & MDS degree courses. The mission assigned to this Committee is to carry out the counselling process in a fair and transparent manner. The admission process is conducted by this Committee strictly on the basis of merit of the candidate.


IMPORTANT INSTRUCTION
 • In case of lost pin (14-digit), the candidate has to come in-person to Office of ACPUGMEC/ACPPGMEC, Ground Floor, GMERS Medical College, Sector-12, Gandhinagar – 382016, with processing fees (Rs. 500); xerox copy of Registration Slip; xerox copy of Acknowledgement Slip of Documents Verification; and xerox copy of ID proof.
 • Fees for Govt. Medical Colleges are
  (i) For Degree Courses: Rs.90,000 (Tuition fees: Rs.30,000 + Deposit(Refundable): Rs.60,000)
  (ii) For Diploma Courses: Rs.65,000 (Tuition fees: Rs.20,000 + Deposit (Refundable): Rs.45,000).
 • Fees for Govt. Dental Colleges is
  Rs. 67,000 (Tuition fees: Rs. 20,000 + Deposit (Refundable): Rs. 47,000).


IMPORTANT INSTRUCTION FOR CHOICE FILLING

All candidates are requested to follow the choice filling of counselling as per his/her desire without considering the seat matrix available on website because:

 • Vacant NRI seats will be converted to Management seats
 • Vacant Management seats will be converted to Government seats
 • Vacant Institutional seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to State seats (Open/SC/ST/SEBC/EWS).
 • Vacant Reserved Category State seats (SC/ST/SEBC/EWS) will be converted to OPEN State seats
 • Vacant In-service/PWD seats will be converted to State seats in respective category
 • Above procedure will be followed during allotment process.

All candidates are also read the Rule No. – 12 for admission procedure in PG Rule-2018 and also displayed on the website.Provisional Updated Merit- List ( 28-Mar-2019 5.30 PM )


Rule No. 12 - Admission Procedure (P.G. Rules 2018)

(1) Admission shall be given online in the following manner:

 • (i) The admission committee shall prepare merit lists of the eligible candidates who have applied under rule 9 and rule 11.
 • (ii) The merit lists shall be displayed on the web-site of the Admission Committee and by such other means, as the committee may consider convenient.
 • (iii) The Admission Committee shall publish the schedule of online counselling programme on its website, by advertisement in the prominent newspapers widely circulated in the State, and by such other means, as it may consider necessary.
 • (iv) The candidate shall be required to indicate his order of choices of courses and colleges or institutions, online. Allotment of seats shall be made on the basis of merit, category of the candidate and availability of seats. The allotment of seats shall be published on the web-site of the committee. The candidates are required to obtain the print out of the information letter and bank fee receipt copies from the web-site.
 • (v) The candidate shall be required to pay such fee as determined by the Fee Regulatory Committee. The admission allotted to the candidate shall be confirmed on payment of tuition fees. In case, the candidate fails to pay the tuition fees within the prescribed time limit, the admission offered to him shall be treated as cancelled. Such candidate shall not be eligible to get admission in the same course in the same institute in the successive rounds of counselling.
 • (vi) The candidate belonging to reserved category may be allowed to get admission on unreserved seat as per his merit number in the unreserved category. The admission shall be granted to such candidate in unreserved category, only if he is eligible to get admission, in the higher order of preference of courses than that in the reserved category
 • (vii) Candidate seeking admission to the Professional Post-graduate Medical Educational Courses shall be required to produce a Certificate of physical fitness to undergo such course in the prescribed form obtained from a registered medical practitioner along with the undertaking. The candidate shall submit the certificate to the Dean/Principal of the respective College or institution, at the time of joining where he has been offered admission. The admission of a candidate shall be confirmed subject to the production of certificate of his physical fitness.
 • (viii) The Admission Committee shall decide to allot seats as per online process as far as possible.

However, it may decide to do the same by an offline process wherever it is expedient to do so.
In case, where considerable number of seats fall vacant, and it appears to the Admission Committee to fill the vacant seats, it may conduct the admission process for readjustment (reshuffling). The candidate can reshuffle seats/choice options during process of readjustment (reshuffling). In such readjustment (reshuffling) of seats, the candidate who opts to participate in reshuffling process, shall be considered for such admission. The candidate may either give option for upgradation of choices already given or submit new choices. The candidates shall not be offered admission on the seats available to him in previous allotment process. If the candidate gets admission on the basis of upgradation or new choice, then his earlier admission shall be treated as cancelled.
In case of contingency situation as it may arise, the committee may decide such mode of admission as it may deem fit.


IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR STUDENTS OF SUMANDEEP VIDYAPEETH, WAGHODIA

The students, who have passed MBBS / BDS from Sumandeep Vidyapeeth, Waghodia are eligible for admission in MD/MS/Diploma and MDS courses of the GUJARAT State subject to the final outcome of “SLP against judgement and order dated 07.05.2018 passed by the High Court of Gujarat at Ahmedabad in SCA No. 4391/2018 with SCA No. 4393/2018 and SCA No. 4395/2018;
Doaru Mp/6635/2019;
State of Gujarat Vs. Keyurkumar S/O Bhavikbhai Raval & Ors.”.

please visit this website regularly for more updates