પ્રવેશ સમિતિના સાતમો (7th) મોપઅપ (ઓફલાઇન) રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે
ઉમેદવારે સાતમો (7th) મોપઅપ (ઓફલાઇન) રાઉન્ડ માં ભાગ લેવા માટે ONLINE સંમતિ (Consent) આપવાની રહેશે.
[Updated As on 15-Feb-2021 05:45 PM]
Details From Date To Date
સાતમા ઓફલાઈન રાઉન્ડ માં ગાંધીનગર રૂબરૂ હાજર રહેવા માટે સંમતિ આપવા માટે ની તારીખો 16/02/2021 09.00 AM થી 17/02/2021 08.00 PM સુધી
ઉમેદવારે કઈ તારીખે અને કેટલા વાગે ગાંધીનગર રૂબરૂ હાજર રહેવાનું છે તેની વિગતવાર જાહેરાત ૧૯-૦૨-૨૧ ના રોજ કરવામાં આવશે.

Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)