મોપઅપ (ઓફલાઈન) રાઉન્ડ


Fifth offline (Mopup) Round
પાંચમાં અને અંતિમ મોપઅપ (ઓફલાઈન) રાઉન્ડ ની જાહેરાત
ઓફલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે રૂબરૂ હાજર રહેવાનું સ્થળ: ઓડીટોરીયમ હોલ, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, પથિકાશ્રમ સામે, સેક્ટર-૧૨, ઘ રોડ , ગાંધીનગર


Fourth Round Result
(અગાઉના રાઉન્ડમાં અન્ય હેલ્પ સેન્ટર પર રિપોર્ટિંગ કરાવેલ હોય તો પણ ચોથા રાઉન્ડમાં કોઈ પણ હેલ્પ સેન્ટર પર એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને રિપોર્ટિંગ કરાવી શકાશે.)


પ્રવેશ સમિતિના ઓનલાઈન (ફક્ત સરકારી સંસ્થાઓની બેઠકો માટે )
ચોથા (4th) રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે
Details FROM TO
કન્સેન્ટ (સંમતિ) અને ચોઈસ ફીલિંગ 19/10/2019 10.00 AM 21/10/2019 02.00 PM 
ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ ચોઈસની જાહેરાત 21/10/2019 02.00 PM to 3.00 PM
સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 21/10/2019 at 06:00 PM
નિયત કરેલ એક્સીસ બેંક ની શાખા ખાતે ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી 22/10/2019 at 10:00 AM 23/10/2019 at 3:30 PM
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ 22/10/2019 at 10:00 AM 23/10/2019 at 4.00 PM

Third Round Result
(અગાઉના રાઉન્ડમાં અન્ય હેલ્પ સેન્ટર પર રિપોર્ટિંગ કરાવેલ હોય તો પણ ત્રીજા રાઉન્ડમાં કોઈ પણ હેલ્પ સેન્ટર પર એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને રિપોર્ટિંગ કરાવી શકાશે.)

પ્રવેશ સમિતિના ઓનલાઈન (ફક્ત સરકારી સંસ્થાઓની બેઠકો માટે )
ત્રીજા રાઉન્ડની પ્રવેશ પ્રક્રિયાનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે
Details FROM TO
કન્સેન્ટ (સંમતિ) અને ચોઈસ ફીલિંગ 14/10/2019 10.00 AM 15/10/2019 04.00 PM 
ઉમેદવાર દ્વારા ભરેલ ચોઈસની જાહેરાત 15/10/2019 04.00 PM  to 6.00 PM
સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 16/10/2019 at 02:00 PM
નિયત કરેલ એક્સીસ બેંક ની શાખા ખાતે ટ્યુશન ફી ની ચુકવણી 17/10/2019 at 10:00 AM 18/10/2019 at 3:30 PM
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રીપોર્ટીંગ 17/10/2019 at 10:00 AM 18/10/2019 at 4.00 PM

પ્રવેશ પ્રક્રિયા ના બીજા રાઉન્ડની માહિતી

બીજા રાઉન્ડની ચોઈસ ફીલિંગ તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૯ થી ૨૬-૦૯-૨૦૧૯ દરમ્યાન કરી શકાશે.

પ્રવેશ રદ કરાવવા માટે ની માહિતી
જેમણે હેલ્પ સેન્ટર પર જઈ પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવેલ છે તેવા વિદ્યાર્થીઓ જો તેમનો પ્રવેશ રદ કરાવવા માંગતા હોય તો તે માટે તેમના એડમીશન કેન્સલ કરવાની કામગીરી જાહેર રજા ના દિવસો સિવાય તેજ હેલ્પ સેન્ટર પર તા. ૧૦-૧૦-૨૦૧૯ થી ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ (સમય ૧૦.૦૦ થી ૪.૦૦) સુધી થશે.

First Round ResultHome - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

  • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
  • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
  • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
  • Bachelor of Optometry (BO)
  • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
  • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
  • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
  • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)