ચોથા રાઉન્ડની ચોઈસ ફીલિંગ,ફી ની ચુકવણી અને રીપોર્ટીંગ માટેની જાહેરાત
(માત્ર BSC Nursing ની બેઠકો માટે)
[Updated As On 01-Feb-2023 07:00 PM]

 • બી.એસ.સી નર્સિંગ સિવાયના અન્ય અભ્યાસક્રમો એટલે કે ફીજીઓથેરાપી,જી.એન.એમ,એ.એન.એમ.,ઓર્થોટીક્સ અને પ્રોસ્થેટીક્સ,ઓક્યુપેશનલ થેરાપી,બી.ઓપ્ટોમેટ્રી તથા ઓડીયોલોજીની કોઇપણ સરકારી અથવા સ્વનિર્ભર સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ લીધેલ હોય તેવા ઉમેદવારો કન્સેન્ટ આપી શકશે નહિ.
 • ચોથા રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે consent આપવી ફરજીયાત છે.અન્યથા આપના અગાઉના રાઉન્ડમાં મેળવેલ પ્રવેશમાં કોઈ ફેરફાર થઇ શકશે નહિ
 • ચોથા રાઉન્ડની ઓનલાઇન ચોઈસ ફીલિંગ માટેની જાહેરાત
 • Details Date
  ચોથા રાઉન્ડ ચોઈસ ફીલિંગ 02/02/2023 બપોરે 12:00 થી 05/02/2023 રાત્રે 11:55 વાગ્યા સુધી
  ચોથા રાઉન્ડ -સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 07/02/2023 (સાંજે 04:00 વાગે)
  નિયત કરેલ એક્સીસ બેંકની શાખાઓમાં ફી ચુકવણી અથવા ઓનલાઈન ફી ચુકવણી 08/02/2023 સવાર 10:00 થી 10/02/2023 બપોરે 3:30 વાગ્યા સુધી
  માન્ય હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા અને પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવવા (સવારે 10:00 થી સાંજે 4:00 સુધી) 08/02/2023 સવાર 10:00 થી 10/02/2023 સાંજે 4:00 વાગ્યા સુધી

Round - 03 Result
[Updated As On 29-Jan-2023 11:30 PM]
ત્રીજા રાઉન્ડની ચોઈસ ફીલિંગ,ફી ની ચુકવણી અને રીપોર્ટીંગ માટેની જાહેરાત
(માત્ર સરકારી સંસ્થાઓ / અ.મ્યુ.કો ની ફિઝીયોથેરાપી ની બેઠકો માટે)
[Updated As On 25-Jan-2023 07:00PM]

બીજા રાઉન્ડની ફી ચુકવણીની અને રીપોર્ટીંગ ( અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા ) માટેની સુધારેલ જાહેરાત
[Updated As On 24-Jan-2023 12:45PM]
 • બીજા રાઉન્ડની ઓનલાઇન ચોઈસ ફીલિંગ માટેની સુધારેલ જાહેરાત

 • Details Date
  નિયત કરેલ એક્સીસ બેંકની શાખાઓમાં ફી ચુકવણી અથવા ઓનલાઈન ફી ચુકવણી ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ સવાર ૧૦.૦૦ થી ૨૭/૦૧/૨૦૨૩ બપોરે ૦૩.૩૦ વાગ્યા સુધી
  ઓનલાઈન ફી ચુકવણી ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ સવાર ૧૦.૦૦ થી ૨૮/૦૧/૨૦૨૩ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યા સુધી
  માન્ય હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટીંગ અને અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા અને પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવવા (સવારે ૧૦.૦૦ થી સાંજે ૪.૦૦ સુધી) ૨૪/૦૧/૨૦૨૩ સવાર ૧૧.૩૦ થી ૨૮/૦૧/૨૦૨૩ બપોરે ૪.૦૦ વાગ્યા સુધી

Round - 02 Result
[Updated As On 23-Jan-2023 10:30 PM]


Round - 01 Result
[Updated As On 29-Dec-2022 11:10 PM]

પ્રથમ રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈસ ફીલીંગ અને બેઠકોની ફાળવણી માટેની જાહેરાત
[Updated On 20-Dec-2022 02:35 PM]
મોક રાઉન્ડ રીઝલ્ટ
[Updated On 28-Oct-2022 01:30 PM]
Mock Round
[Updated On :17-Oct-2022 05:35 PM]

Details From Date To Date
પ્રવેશ સિમિત ની વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન પીન ખરીદી 09-Sep-2022 10:00 AM 13-Sep-2022 11:59 PM
ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન અને પ્રમાણપત્રો અપલોડ માટે 09-Sep-2022 10:00 AM 14-Sep-2022 11:00 AM
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી અને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી (રવિવાર તથા રજા ના દિવસો સિવાય ) 09-Sep-2022 10:00 AM 14-Sep-2022 02:00 PM

રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે નીચે પ્રમાણે ના પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવા

Home - About Us

ગુજરાત સરકાર ના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ ૧૨ પછીના નર્સિંગ અને અન્ય અભ્યાસક્રમો માટે “The Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses” ના નામે એડમિશન કમિટી ની રચના કરેલ છે. ઉપરોક્ત એડમિશન કમિટી નીચે દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

 • Bachelor of Physiotherapy (BPT)
 • Bachelor of Science In Nursing (B.Sc. Nursing)
 • Bachelor of Orthotics and Prosthetics (BOP)
 • Bachelor of Optometry (BO)
 • Bachelor of Occupational Therapy (BOT)
 • Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology (BASLP)
 • Bachelor of Naturopathy And Yogic Sceince (BNYS)
 • General Nursing and Midwifery (GNM) (Diploma Course)
 • Auxiliary Nurses and Midwives Course (ANM) (Diploma Course)